หน้าแรก  »  นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ได้จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูล ตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฎิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวม การใช้ การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทร อีเมล เลขบัตรประชาชน เพศ วันเดือนปีเกิด
 2. ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลการรักษาพยาบาล อาการ คำแนะนำของแพทย์ รายละเอียดของการวินิจฉัยโรค รวมถึง ประวัติการแพ้ยา ผลข้างเคียงจากการใช้ยา ประวัติการแพ้อาหาร ผลเลือด ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการ ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา ภาพถ่ายรังสีวิทยา รายงานผลการรักษาทางรังสีวิทยา เป็นต้น
 3. ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ อาทิ หมายเลข IP Address ชนิดของ Browser ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเรื่องเวลา ระบบปฏิบัติการ แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีที่ใช้เข้าเว็บไซต์ และ Online Appointment System

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้
  • จากที่ท่านได้ติดต่อสอบถามกับบริษัท การสนทนา รวมถึง การสนทนาทางโทรศัพท์ ทาง Line Official Account และทาง Social Media เป็นต้น
  • จากขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  • จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทางอีเมล หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างเราและท่าน
  • จากการเก็บข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราผ่าน Browser Cookies ของท่าน
 2. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางอ้อม จากบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับท่าน เช่น ญาติ คู่สมรส เป็นต้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 1. เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่าน การรับคำแนะนำจากแพทย์แผนจีน แพทย์แผนไทย เภสัชกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ รวมถึง ข้อมูล รายละเอียด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์และเวชภัณฑ์
 2. เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ วางแผน จำแนก เสนอบริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท
 3. เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายการกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขายและข้อเสนอต่างๆ ของบริษัท
 4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัท
 5. เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงตรวจสอบระบบและกิจกรรมที่เป็นอันตรายใดๆ ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 1. บริษัทมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยการจัดเก็บแบบเป็นเอกสารและ/หรือ จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควรหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 2. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้างของบริษัทเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอาจถูกลงโทษหรือดำเนินการตามกฎหมาย
 3. บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ์ได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be Informed) ท่านมีสิทธิ์ทราบถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องแจ้งรายละเอียดในการเก็บข้อมูล ตลอดจนการนำไปใช้ หรือเผยแพร่ให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูล
 2. สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent) ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา
 3. สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access) ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราได้
 4. สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification) ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 5. สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure) ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 6. สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object) ท่านมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ของเรา เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้น
 7. สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing) ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้
 8. สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability) ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่าน หากท่านได้ตกลงที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามช่องทางการติดต่อที่บริษัทกำหนด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กดลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งแยกต่างหากจากของเรา

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการอัพเดทข้อมูลลงในเว็บไซต์ของเราโดยเร็วที่สุด

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

 • สถานที่ติดต่อ: บริษัท เอินเวย์ กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 1858/29-30 อินเตอร์ ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถ. เทพรัตนแขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทรศัพท์: 02-751-4399 (20 คู่สาย)
 • อีเมล: contact@enwei.co.th

นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อ [30/06/2565]

ปรึกษาแพทย์จีน
ปรึกษาแพทย์จีน
Scroll to Top